• Altijd in de buurt
 • Persoonlijke aandacht
 • Betrokken
 • Bewezen effectief
 • Alle zorgverzekeraars

Privacystatement

Dit is het privacystatement van PMC In Balans - Fysiotherapie & Revalidatie (PMC in Balans). Om u goede zorg te bieden, verwerkt PMC in Balans uw persoonsgegevens. In dit document leggen we u uit hoe we met uw gegevens om zullen gaan.

PMC in Balans vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij PMC in Balans veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende regels.

 

Waarom heeft PMC in Balans een privacystatement?

We hebben in dit privacystatement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit privacystatement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Wij verkrijgen persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van PMC in Balans bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Wij maken daarbij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormig.

PMC in Balans kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens 
 • Telefoonnummers 
 • BSN-nummers 
 • ID- of paspoortnummer 
 • E-mailadressen 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Bankrekeningnummers 
 • Burgerlijke staat 
 • Beroep 
 • Gezondheids- en behandelgegevens 
 • Verzekeringsgegevens 

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
Als we persoonsgegevens uitwisselen in kader van uw behandelovereenkomst zal dit meestal gebeuren met: 

 • Zorgverleners uit de gezondheidszorg of uit het sociaal domein die u ondersteunen of gaan ondersteunen; 
 • Familie of mantelzorgers; 
 • Verzekeraars.

Uw behandelaar zal aan u uitleggen waarom en met wie hij persoonsgegevens wil uitwisselen.

PMC in Balans kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent PMC in Balans haar medewerking. 

 

Binnen de EU

Voor zover PMC in Balans uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt, heeft PMC in Balans voor passende waarborgen gezorgd. Indien u deze waarborgen wenst te raadplegen, kunt u contact opnemen via info@pmcinbalans.nl 

 

Bewaartermijn

PMC in Balans bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijnen variëren doorgaans van 2 tot 20 jaar. Indien u meer informatie wenst over ons bewaarbeleid, kunt u contact opnemen via info@pmcinbalans.nl.

 

Beveiliging

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft PMC in Balans passende technische en organisatorische maatregelen. Het elektronische patiëntendossier van Fysiomanager voldoet aan de standaarden voor informatiebeveiliging. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Met alle medewerkers van PMC in Balans zijn afspraken gemaakt over het vergrendelen of onzichtbaar maken van de informatie op het beeldscherm zodra de computer onbeheerd achter blijft. Daarnaast nemen wij beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen PMC in Balans niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. Onderdelen van systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Onze elektronische zorgsystemen, waarin uw medische gegevens staan, zijn op verschillende wijze beveiligd met o.a. toegangsbeperkingen, logging, etc. Ook zorgen we voor maatregelen tegen verlies van gegevens zoals backups, tegen brand en verlies of diefstal.

 

Rechten omtrent uw gegevens

Wanneer PMC in Balans persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  U kunt ons verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. We
  verzoeken u specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. 
 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn en als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt 
 • Recht op gegevenswissing
  U heeft het recht gegevens te laten verwijderen. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we in sommige gevallen verplicht zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. 
 • Recht op beperking
  Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door PMC in Balans onrechtmatig is. 
 • Recht van bezwaar
  Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door PMC in Balans kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 
 • Recht op dataportabiliteit
  Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij uw gegevens aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.
 • Recht op intrekken toestemming
  In het geval waarin wij uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming ook weer intrekken.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@pmcinbalans.nl. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming Robert Gielisse via r.gielisse@eaglesnow.io, of per post via EaglesNow B.V., tav Robert Gielisse, te Rokin 75, 1012KL Amsterdam.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Over dit privacystatement

PMC in Balans kan dit privacystatement aanpassen. De laatste wijziging was op 6 januari 2021. De meest recente versie vindt u altijd op www.pmcinbalans.nl/privacy.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacystatement? Neem dan gerust contact op via info@pmcinbalans.nl of met onze Functionaris Gegevensbescherming Robert Gielisse, te bereiken per e-mail via r.gielisse@eaglesnow.io.

 

PMC In Balans - Fysiotherapie & Revalidatie
Ambachtsveld 35
4388 AV Oost-Souburg
www.pmcinbalans.nl  
info@pmcinbalans.nl