• Altijd in de buurt
 • Persoonlijke aandacht
 • Betrokken
 • Bewezen effectief
 • Alle zorgverzekeraars

Praktijkreglement

U kunt hier ons praktijkregelement inzien. Dit praktijkreglement is van toepassing op alle locaties van PMC in Balans

Legitimatieplicht

Wij zijn wettelijk verplicht uw BSN-nummer te noteren in uw patiëntendossier en uw legitimatie te controleren. Daarom verzoeken wij u om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en uw verzekeringspas.

 

Hygiëne

Wij doen er alles aan om u in een schone praktijk te behandelen. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat u ook zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne. Zo vragen wij aan iedere patiënt zijn/haar eigen handdoek mee te nemen naar de behandeling. Ook wordt u verzocht tijdens het oefenen sportkleding of makkelijk zittende kleding en schone (sport)schoenen te dragen. 

 

Directe toegankelijkheid

U kunt direct bij ons een afspraak maken, zonder dat u eerst bij de huisarts langs hoeft. Dit houdt in dat u in principe geen verwijsbrief nodig heeft. Bent u echter door een huisarts of specialist naar de fysiotherapeut doorverwezen, dán dient u wel een verwijsbrief of doorverwijzing van deze arts mee te nemen.

Bij chronische aandoeningen heeft u altijd een verwijzing van de huisarts nodig, en in sommige gevallen van de specialist. Informeer bij uw fysiotherapeut naar de voorwaarden om te voldoen aan de chronische lijst van aandoeningen.

 

Behandeltijd

Een behandeling bij de fysiotherapeut, ergotherapeut, oefentherapeut of diëtist bestaat uit meer dan alleen de tijd dat u direct contact hebt met uw therapeut. De therapeut moet alle gegevens registreren in uw persoonlijk dossier, overleggen met huisarts of andere zorgverleners en uw vragen via telefoon of e-mail beantwoorden. Deze tijd maakt deel uit van de totale behandeltijd.

 

Behandelovereenkomst

Bij zowel fysiotherapie, ergotherapie als oefentherapie start de behandeling met een intake en onderzoek. De therapeut houdt een (elektronisch) dossier bij met uw (medische) gegevens. Bij afwezigheid van de therapeut (bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie) wordt het dossier zo nodig overgedragen aan een collega. Tijdens de intake wordt uw akkoord gevraagd op het door de therapeut voorgestelde behandelplan. Dit wordt vastgelegd in uw patiëntendossier. Pas als u akkoord gaat met dit plan wordt met de behandeling gestart.

Bij akkoord voor het behandelplan bij uw therapeut gaat u er ook mee akkoord dat er informatie-uitwisseling plaats vindt met uw huisarts/verwijzer. Daarnaast geeft u toestemming voor deelname aan Qualiview (patienttevredenheid) en het gecodeerd doorsturen van gegevens naar Nivel en Keurmerk Fysiotherapie.

 

Bescherming persoonsgegevens

De beroepsgroepen fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie en diëtetiek zijn gebonden aan de medische geheimhoudingsplicht. Alléén in de volgende gevallen kunnen uw medische gegevens naar derden worden overgebracht:

 • Bij afsluiting van de behandeling wordt een kort verslag naar de huisarts gestuurd via een beveiligd e-mailsysteem. De huisarts wordt beschouwd als centraal contactpersoon over uw medische informatie. U mag het verslag natuurlijk altijd inzien als u wilt;
 • Als daarom door derden wordt verzocht, maar ook dan alleen na uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming
 • Als de therapeut het nodig vindt om ook tussendoor nog met uw arts of andere betrokkenen te overleggen, gebeurt dit altijd pas na overleg met u.

De dossiervorming is gebonden aan regels. Dit is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die een goede waarborg vormt voor bescherming van uw persoonsgegevens. Ons privacy statement kunt u vinden op onze website.

Privacy statement

Kwaliteit 

Kwaliteit Fysiotherapie

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van uw fysiotherapeut. Door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren zijn er kwaliteitskeurmerken in het leven geroepen voor zowel de behandelaar als de praktijk; het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en het Keurmerk. Deze registers tonen aan dat de fysiotherapeut en de praktijk voldoen aan de kwaliteitseisen voor behandeling, beschikt over voldoende praktijkervaring, (bij)scholing en vak overleg en werkt volgens de KNGF-richtlijnen. Bij PMC in Balans zijn alle fysiotherapeuten ingeschreven bij het BIG-register en bij het CKR of Keurmerk. Al onze fysiotherapeuten spelen zoveel mogelijk in op actuele ontwikkelingen en leveren een actieve bijdrage aan kwaliteitsontwikkeling.

Kwaliteit ergotherapie

Onze ergotherapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en hebben een lidmaatschap bij Ergotherapie Nederland. Onze medewerkers werkers behandelen volgens de richtlijnen van Ergotherapie Nederland. Zij volgen regelmatig (na)scholingstrajecten en er vindt voortdurend onderlinge kennisuitwisseling plaats. Zo streven wij ernaar kennis en kunde op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden.

Kwaliteit Oefentherapie

Onze oefentherapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, wat een hoge kwaliteitsstandaard van uw therapeut garandeert. Voor het behouden van deze inschrijving in het Kwaliteitsregister moet steeds opnieuw voldaan worden aan voldoende bijscholing, werkervaring, en deelname aan vakinhoudelijke overleggroepen.  
Daarnaast hebben onze oefentherapeuten een lidmaatschap bij VvOCM (vereniging voor oefentherapie Cesar Mensendieck) en hebben hiermee toegang tot de actuele ontwikkelingen en de actuele behandelrichtlijnen. Hierdoor behandelen de medewerkers u altijd volgens de laatste richtlijnen van Oefentherapie Cesar. 
Deze borging van kwaliteit is een vereiste voor onze medewerkers om een contract met alle zorgverzekeraars te kunnen afsluiten en afhankelijk van uw afgesloten aanvullende zorgpolis voor vergoeding van uw behandeling (en) in aanmerking te komen. Zij volgen regelmatig (na)scholingstrajecten en er vindt voortdurend onderlinge kennisuitwisseling plaats via verplichte Intercollegiaal overleg of deelname aan specifiek aandoening gerelateerde overleggroepen. Zo streven wij ernaar kennis en kunde op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden.

Kwaliteit diëtetiek

Onze diëtisten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hiermee wordt aangetoond dat zij werkervaring hebben en zorg verlenen volgens de laatste stand van de praktijk en de wetenschap. Door het doen van deskundigheidsbevorderende activiteiten, waaronder het volgen van nascholing en intercollegiale toetsing, werken zij aan een constante verbetering van hun werkzaamheden. Onze diëtisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en zijn aangesloten bij diverse officieel erkende landelijke kennisnetwerken en expertisegroepen zoals het Landelijk Netwerk Kinderdiëtisten (NKD) en ParkinsonNet. 

 

Betaling diensten

Wie betaalt de behandeling fysiotherapie en oefentherapie?

De behandeling kan geheel of gedeeltelijk vergoed worden door uw zorgverzekeraar, maar alleen als u hiervoor verzekerd bent. U kunt dit zelf nagaan in uw polis (zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering). U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw rekening, ook als u verzekerd bent. Aan uitspraken van onze medewerkers over uw verzekering kunt u daarom geen rechten ontlenen.

Wie betaalt de behandeling ergotherapie?

Ergotherapie wordt vanuit de basisverzekering voor maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed. Bij sommige aanvullende pakketten wordt eerstelijns ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. U kunt dit nagaan in uw polis of informeren bij uw zorgverzekeraar.  Houd u wel rekening met een eventueel eigen risico. Als u niet (voldoende) verzekerd bent zijn wij genoodzaakt de kosten van de behandeling direct na afloop van de behandeling bij u in rekening te brengen.  

Wie betaalt de behandeling diëtetiek?

De gesprekken (consulten) bij de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hierin zijn 3 behandeluren diëtetiek (dieetadvies) per kalenderjaar opgenomen. Dit komt in de praktijk vaak neer op 4 tot 6 consulten. Houd er rekening mee dat de kosten verrekend worden met het (verplicht) eigen risico. Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Zij kunnen gratis terecht. Sommige zorgverzekeraars bieden extra vergoeding diëtetiek aan in de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis. Of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en COPD worden doorgaans behandeld vanuit de ketenzorg (Periscaldes). Deze behandeling wordt volledig vergoed. Hiervoor geldt het verplicht eigen risico niet.

Wie betaalt de FysioFitness?

Op verschillende locaties van PMC in Balans wordt FysioFitness aangeboden onder begeleiding van beweegagogen. Via een abonnement betaalt u zelf het lidmaatschap van de FysioFitness.

 

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Betalingsvoorwaarden

 • Het praktijkreglement, de klachtenregeling en de betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst die met u of uw wettelijke vertegenwoordiger is afgesloten en op grond waarvan uw behandeling plaatsvindt.

 • Als u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. U kunt de hoogte van dit bedrag vinden in onze tarievenlijst. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar en komen dus voor uw rekening.

 • Alle declaraties voor geleverde diensten en producten moeten binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Als ons een machtiging tot automatische incasso is verleend, zullen wij daarvan omstreeks de 5e dag na factuurdatum gebruik van maken.
 • Als u onze declaraties niet op tijd betaalt, kunnen wij over de nog verschuldigde hoofdsom de wettelijke rente in rekening te brengen.

 • Wij zijn daarnaast gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. De daarmee redelijkerwijs gemoeide kosten komen voor uw rekening en bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, dan wel ten minste € 48,- als de incassokosten lager zijn (alles inclusief BTW).

 

Aansprakelijkheid

PMC in Balans is niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van kledingstukken, elektronica, telefoons of andere zaken. U kunt een afspraak met één van onze medewerkers plannen via telefoon, E-mail of de website van PMC in Balans. U bent zelf verantwoordelijk voor het noteren van deze afspraak in uw agenda. PMC in Balans stuurt een automatisch gegenereerde afspraakherinnering via mail of Mijnzorgtoegang.nl die soms in de SPAM-box terecht kan komen.

 

Bereikbaarheid

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur. Als wij telefonisch niet te bereiken zijn, kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen naar info@pmcinbalans.nl

De algemene openingstijden van de praktijk zijn van maandag tot en met donderdag van 8.00-21.00 uur, vrijdag van 08.00-18.00 uur en zaterdag van 08.00-12.00 uur.
Deze kunnen per vestiging verschillen. Ook is het op diverse vestigingen mogelijk om ’s avonds op afspraak te komen. De praktijk streeft ernaar patiënten binnen 2 werkdagen na aanmelding te plannen bij een therapeut. 


 

 

Versie: september 2023